Surah As-Sajdah Dalam Teks Arab & Rumi Berserta Kelebihannya

Artikel ini akan berkongsi kepada anda serba sedikit mengenai inti pati surah As-Sajdah yang sepatutnya anda perlu tahu. Di sini juga disediakan audio bacaan Surah As-Sajdah dalam bentuk MP3 dan juga teks bacaannya dalam rumi untuk memudahkan pembacaan.

Asal usul surah As-Sajdah

Surah As-Sajdah adalah surah yang ke-32 dalam kitab Al-Quran dan diturunkan selepas Surah Al-Mu’minun. Ia mengandungi 30 ayat dan turut tergolong di antara surah Makkiyah.

“As-Sajdah” nama yang diberikan kepada surah ini oleh kerana ia mempunyai tanda sajdah (sujud) pada ayat yang ke-15. Tanda sajdah pada bacaan tersebut menandakan yang kita hendaklah melaksanakan sujud tilawah apabila membacanya dalam solat atau di luar solat.

Ringkasan surah

Pecahan inti sari surah As-Sajdah ini boleh dikategorikan kepada beberapa perkara iaitu:

  • Menerangkan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran.
  • Hanya Allah sahaja yang berhak memberikan taufiq dan hidayah kepada orang-orang yang telah diketahuinya sedia berusaha untuk beriman dan beramal soleh.
  • Kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah adalah untuk menjadi hidayah dan petunjuk.
  • Allah telah menegur kaum kafir musrik akan kedegilannnya yang telah mendustakan agama Islam.
  • Peringatan tentang hari kiamat sebagai hari kemenangan.

Bacaan surah As-Sajdah

Alif, Laam Miim.

Alif, Laam Miim.

tanzīlul kitabi la raiba fihi mir rabbil ‘alamin

Diturunkan Al-Quran ini, dengan tidak ada sebarang syak padanya, dari Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

am yaqulunaftarah, bal huwal ḥaqqu mir rabbika litunzira qaumam ma atahum min nazirim min qablika la‘allahum yahtadun

(Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian) bahkan mereka mengatakan: “Dia lah (Muhammad) yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya”. (Dakwaan mereka itu tidaklah benar) bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhanmu (wahai Muhammad), supaya engkau memberi ingatan dan amaran kepada kaum (mu) yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu, semoga mereka beroleh hidayah petunjuk.

allahullazi khalaqas samawati wal arḍa wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summastawa ‘alal ‘arsy, ma lakum min dunihi miw waliyyiw wa la syafi‘, afala tatazakkarun

Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy, kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah, oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar (untuk mencapai keredaanNya)?

yudabbirul amra minas sama’i ilal ardi summa ya‘ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta‘uddun

Allah mentadbirkan makhluk-makhlukNya, (bagi melaksanakan tadbirNya itu Ia menurunkan segala sebab dan peraturan) dari langit ke bumi, kemudian diangkat naik kepada pengetahuanNya (segala yang berlaku dari perlaksanaan tadbirNya itu untuk dihakimiNya) pada suatu masa yang (dirasai oleh orang-orang yang bersalah) banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa.

zalika ‘alimul gaibi wasy syahadatil ‘azizur rahim

Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani,

allazi ahsana kulla syai’in khalaqahu wa bada’a khalqal insani min ṭīn

Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah,

summa ja‘ala naslahu min sulalatim mim ma’im mahin

Kemudian Ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang,

ṡumma sawwāhu wa nafakha fīhi mir rūḥihī wa ja‘ala lakumus-sam‘a wal-abṣāra wal-af’idah, qalīlam mā tasykurūn

Kemudian Ia menyempurnakan kejadiannya, serta meniupkan padanya: roh ciptaanNya. Dan Ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran), (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.

wa qalu a’iza dalalna fil ardi a’inna lafī khalqin jadīd, bal hum biliqa’i rabbihim kafirun

Dan mereka (yang kafir) itu berkata: “Adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baharu? Betulkah demikian? ” (Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula) bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya.

qul yatawaffakum malakul mautillazi wukkila bikum zumma ila rabbikum turja‘un

Katakanlah (wahai Muhammad), “Nyawa kamu akan diambil oleh Malikil Maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu (untuk menerima balasan)”.

wa lau tara izil mujrimuna nakisu ru’usihim ‘inda rabbihim, rabbana absarna wa sami‘na farji‘na na‘mal salihan inna muqinun

Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka (dalam keadaan malu dan hina, sambil merayu): “Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya (akan segala yang kami ingkari dahulu), maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik, sesungguhnya kami sekarang telah yakin”.

wa lau syi’na la’ataina kulla nafsin hudaha wa lakin ḥaqqal qaulu minni la’amla’anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma‘īn

Dan (bagi menolak rayuan itu Allah Taala berfirman): “Kalaulah Kami telah tetapkan persediaan (memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing), nescaya Kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya (sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat), tetapi telah tetap hukuman seksa dariKu: ` Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia (yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh)”.

fa zuqu bima nasitum liqa’a yaumikum haza, inna nasinakum wa zuqu ‘azabal khuldi bima kuntum ta‘malun

(Lalu dikatakan kepada mereka: “Oleh sebab kelalaian kamu) maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya Kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi, dan (dengan yang demikian) rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan”.

innama yu’minu bi ayatinallazina iza zukkiru biha kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun

Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat patuh), dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur.

tatajafa junubuhum ‘anil madaji‘i yad‘una rabbahum khaufaw wa ṭama‘aw wa mimma razaqnahum yunfiqun

Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, (sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajjud dan amal-amal soleh), mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut (akan kemurkaanNya) serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi (keredaanNya), dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepada mereka.

fa la ta‘lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a‘yun, jaza’am bima kanu ya‘malun

Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka (dari segala jenis nikmat) yang amat indah dipandang dan mengembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan.

afa man kana mu’minan kaman kana fasiqa, la yastawun

(Jika demikian halnya) maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Mereka tidaklah sama (dalam menerima balasan).

ammallazina amanu wa ‘amilus salihati fa lahum jannatul ma’wa nuzulam bima kanu ya‘malun

Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan beroleh Syurga tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan.

wa ammallazina fasaqu fa ma’wahumun naru kullama aradu ay yakhruju minha u‘īdu fīha wa qila lahum zuqu ‘azaban narillazi kuntum bihi tukazzibun

Dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka, tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya, serta dikatakan kepada mereka: “Rasalah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu”.

wa lanuziqannahum minal ‘azabil adna dunal ‘azabil akbari la‘allahum yarji‘un

Dan demi sesungguhnya, Kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar (di akhirat kelak), supaya mereka rujuk kembali bertaubat.

wa man azlamu mim man zukkira bi ayati rabbihi summa a‘rada ‘anha, inna minal mujrimina muntaqimun

Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya (dan tetap mengingkarinya), sesungguhnya Kami tetap membalas.

wa laqad ataina musal kitaba fa la takun fī miryatim mil liqa’ihī wa ja‘alnahu hudal libani isra’īl

Dan demi sesungguhnya! Kami telah memberi kepada Nabi Musa Kitab Taurat (sebagaimana Kami berikan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad), maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya, dan Kami jadikan Kitab Taurat itu hidayah penunjuk bagi kaum Bani Israil.

wa ja‘alna minhum a’immatay yahduna bi’amrina lamma sabaru, wa kanu bi ayatina yuqinun

Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum ugama Kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami.

inna rabbaka huwa yafṣilu bainahum yaumal qiyamati fīma kanu fīhi yakhtalifun

(Pertentangan di antara satu golongan dengan yang lain itu) sesungguhnya Tuhanmu sahajalah yang akan memutuskan hukumNya di antara mereka pada hari kiamat, mengenai apa yang mereka berselisihan padanya.

awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamsyuna fī masakinihim, inna fī zalika la’ayat, afala yasma‘un

Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka (yang kafir itu): bahawa Kami telah binasakan berapa banyak dari kaum-kaum yang kufur ingkar dahulu daripada mereka, padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu? Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan-keterangan (untuk mengambil iktibar), oleh itu tidakkah mereka mahu mendengar (dan insaf)?

awalam yarau anna nasūqul ma’a ilal arḍil juruzi fa nukhriju bihi zar‘an ta’kulu minhu an‘amuhum wa anfusuhum, afala yubsirun

Dan tidakkah mereka (yang tidak mahu taat dan bersyukur) itu melihat bahawasanya Kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri? Maka mengapa mereka tidak mahu memerhati (semuanya itu supaya taat dan bersyukur)?

wa yaquluna mata hazal fathu in kuntum sadiqin

Dan mereka bertanya: “Bilakah datangnya hari pembukaan bicara yang dikatakan itu jika betul kamu orang-orang yang benar?”

qul yaumal fathi la yanfa‘ullazina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun

Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tidak perlu diketahui masa datangnya tetapi mesti dipercayai bahawa) pada hari pembukaan bicara itu, tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman, dan mereka pula tidak akan diberi tempoh (berbuat demikian)”.

fa a‘rid ‘anhum wantazir innahum muntazirun

Oleh itu, janganlah engkau hiraukan mereka, dan tunggulah (kesudahan mereka), sesungguhnya mereka pun menunggu (kesudahanmu).

Kelebihan surah Sajdah

Secara umumnya surah Sajdah sama sahaja seperti surah-surah lain yang mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Namun kelebihan lain bagi surah Sajdah adalah seperti:

  • Sebagai amalan Rasulullah SAW sebelum tidur
  • Diberi syafaat apabila dibaca sehingga masuk ke dalam syurga
  • Menjadi perlindung dari seksa kubur

Semoga dengan panduan yang diberikan ini dapat membantu anda di luar sana untuk semakin mencintai Al-Quran dan menghayati maksud di setiap ayatnya.

Sumber:

  1. Irsyad Al-Hadith Siri Ke-215: Membaca Surah Al-Sajadah dan Al-Insan Pada Pagi Jumaat. Mufti Wilayah Persekutuan
  2. Tafsir Al-Quran
Bantu kami share artikel ini:

Jom Jadi Insan Bertaqwa!

Jom sama-sama berubah jadi manusia yang lebih dekat dengan Tuhan. Masukkan emel anda untuk tips & panduan beragama.