Zikir pagi Al-Mathurat (Sughra) Secara Ringkas

Berikut merupakan al Mathurat pagi sughra secara ringkas yang boleh diamalkan selepas menunaikan Solat Subuh.

Al-Mathurat merupakan wirid dan doa harian yang telah disusun oleh As Syahid Imam Hassan Al Banna.

Al-Mathurat sughra ini adalah merupakan bacaan khas pada waktu pagi sahaja. Sebaik-baikknya pembacaan al Mathurat sugra ini adalah selepas menunaikan solat subuh.

Firman Allah SWT:

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (Surah al-Ahzab: 41-42)

Bacaan Al-Mathurat ini merupakan wirid atau doa pagi ini sering diamalakan oleh Baginda Rasullullah SAW.

Al-Mathurat ini juga bertujuan untuk memantapkan jiwa agar sentiasa memperingatkan kita kepada Allah SWT. Selain itu, banyak kelebihan-kelebihan lain yang dapat diperoleh daripada himpunan zikirdan doa yang terdapat didalam Al-mathurat ini.

Setiap panduan dibawah akan dibantu melalui bacaan rumi bagi memudahkan anda untuk membaca tulisan al-Quran kepada sesiapa yang sukar untuk membacanya.

Semoga dengan adanya panduan ini akan memberi manfaat dan membantu anda dari sudut pembacaan.

AL-MATHURAT PAGI


Bacaan Al-Mathurat ini dimulakan dengan bacaan Taawudz

Auzu billahisamee’il alimi minash syaitaan nir rajeemi

Maksudnya: Aku berlindung dengan nama Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk.

Bacaan disambung dengan Surah Al-Fatihah

Bismillāhir-raḥmaanir-Raḥiim. Al-hamdu Lillāhi Rabbil- ‘Ālamīn. Ar-Raḥmānir-Raḥīm. Māliki Yaumid-Dīn. Iyyāka Na‘Budu Wa Iyyāka Nasta‘Īn. Ihdinaṣ-Ṣirāṭal-Mustaqīm. Ṣirāṭallażīna An‘Amta ‘Alaihim, Gairil-Magḍūbi ‘Alaihim Wa Laḍ-Ḍāllīn

Maksudnya: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Memelihara dan Mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.

Bacaan disambung dengan (Surah Al-Baqarah ayat 1-5)

Alif Lām Mīm. Żaalikal-kitaabu laa raiba fiih, Hudal lil-muttaqiin. Allażiina Yu’miuuna bil-gaibi wa yuqiimuunaṣ-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun. Wallażiina yu’minuuna bimā unzila ilaika wa mā unzila min qablik, Wa bil-aakhirati Hum Yūqinuun. Ulā’ika ‘Alaa Hudam Mir Rabbihim Wa Ulā’ika Humul-Mufliḥūn.

Maksudnya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (iaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Bacaan disambung dengan ayatul Kursi (Surah Al-Baqarah ayat 255)

Allahu lā Ilāha Illa huw, al-hayyul-qayyuum, laa ta’khużuhuu sinatun wa laa naum, Lahuu ma fis-samaawaati wa maa fil-arḍ, man zallazīii yasyfa‘U ‘Indahū Illaa bi’iżnih, Ya‘lamu maa baina aidīhim wa maa khalfahum, Wa laa yuḥiiṭuuna bisyai’im min ‘Ilmihī Illaa bimaa syā’, Wasi‘A kursiyyuhus-samāwāti wal-Arḍ, Wa lā ya’uuduhuu hifẓuhumaa, wa huwal-‘aliyyul-‘aẓīm

Maksudnya: Allah tiada Tuhan selain Dia. Yang Maha Hidup, yang mengatur (makhluk-Nya) secara berterusan, tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Bacaan disambung dengan (Surah Al-Baqarah ayat 256)

Lā ikraaha fid-dīn, Qat tabayyanar-rusydu minal-gayy, fa may yakfur biṭ-tāguuti wa yu’mim billaahi fa qadistamsaka bil-‘urwatil-wuṡqaa lanfiṣāma lahaa, wallahu samī‘Un ‘Alīm

Maksudnya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Kerana itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah memegang tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bacaan disambung dengan membaca (Surah Al-Baqarah ayat 257)

Allahu waliyyullaziina aamanuu yukhrijuhum minaẓ-zulumaati ilan-nuur, Wallażiina kafarū auliyā’uhumuṭ-tāguutu yukhrijuunahum minan-nuuri ilaẓ-zulumaat, Ulā’ika aṣḥaabun-naar, Hum fīhaa khaaliduun

Maksudnya: Allah Perlindung bagi orang-orang yang beriman; Dia megeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman), Dan orang-orang yang kafir. Perlindung-perlidungnya adalah syaitan, mereka yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran) Mereka itu adalah penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya.

Bacaan disambung dengan (Surah Al-Baqarah ayat 284)

Lillahi maa fis-samaawaati wa maa fil-arḍ, wa in tubduu maa fī anfusikum au tukhfuuhu yuḥaasibkum bihillah, Fa yagfiru limay yasyā’u wa yu‘ażżibu man yasyā’, Wallāhu ‘alaa kulli syai’in qadiir

Maksudnya: Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan membuat penghitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakiNya dan menyiksa siapa yang dikehendakiNya; dan Allah Maha Kuasa dan segala sesuatu.

Bacaan disambung dengan (Surah Al-Baqarah ayat 285)

Aamanar-rasuulu bimā unzila ilaihi mir rabbihii wal-mu’minuun, kullun aamana billahi wa malā’ikatihī wakutubihii warusulihi, laanufarriqu baina aḥadin mir rusulih, wa qaaluu sami‘naa wa aṭa‘naa gufraanaka rabbanaa wa ilaikal-maṣīr

Maksudnya: Rasullullah telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatNya. Kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya”, dan mereka mengatakan: “Kami tidak membeza-bezakanantara seseorang pun (dengan yang lain) dan Rasul-rasulNya”. dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami ta’at” (Mereka berdoa): ” Ampunillah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali”.

Bacaan disambung dengan (Surah Al-Baqarah ayat 286)

Laa yukallifullahu nafsan illā wus‘Ahaa, lahaa maa kasabat wa ‘alaihaa maktasabat, Rabbanaa lā tu’aakhiżnā in nasiinā au akhṭa’naa, Rabbanaa wa lā taḥmil ‘alainā iṣran kamaa hamaltahuu ‘Alallażiina min qablinaa, Rabbanaa wa laa tuḥammilnaa maa laa taaqata lanaa bih, Wa‘fu ‘annaa, wagfir lanaa, warḥamnā, Anta maulanaa fanṣurnaa ‘alal qaumil-kaafiriin

Maksudnya: Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya. (Mereka berdoa). ” Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”

Bacaan disambung dengan (Surah al-Ikhlas ayat 1-4)

Bismillahhirrahmannirrahim. Qul- huwallahu aḥad. Allahuṣ-samad. Lam yalid wa lam yuulad. Wa lam yakul lahuu kufuwan aḥad

Maksudnya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah ” Dialah Allah Yang Maha Esa”. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.

Bacaan disambung dengan (Surah AL-Falaq ayat 1-5)

Bismillahhirrahmannirrahim. Qul a‘uużu birabbil-falaq. Min Syarri Maa khalaq. Wa min syarri qaasiqin izaa waqab. Wa min syarrin-naffaaṡaati fil-‘uqad. Wa min syarri haasidin iżaa hasad

Maksudnya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah ” Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. Dari kejahatan makhlukNya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada tali yang bersimpul dan dari kejahatan orang yang dengki.

Bacaan disambung dengan (Surah An-Naas ayat 1-6)

Bismillahhirrahmannirrahim. Qul A‘uuzu birabbin-naas. Malikin-naas. Ilaahin-naas. Min syarril-waswaasil-khannaas. Allażii yuwaswisu fī suduurin-naas. Minal jinnati wan-naas.

Maksudnya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah: ” Aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari (golongan) jin dan manusia.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan doa pujian kepada Allah

Asbahnaa wa asbahal-mulku lillahi walhamdu lillahi laa syariika-lahu laa ilaaha illaa huwa wa ilaihin-nusyur (3x)

Maksudnya: Kami hayati waktu pagi ini Ya Allah, dimana pagi ini kerajaan alam ini di tanganmu. Segala puji bagi Allah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada tuhan sebenarnya melainkan dia. KepadaNya kami akan dibangkitkan.

Kemudian bacaan al-mathurat pagi disambung dengan doa peneguh pendirian dalam islam.

Asbahna ‘ala fitratil-islami wa kalimatil-Ikhlaasi wa ‘alaa diini nabiyyinaa Muhammadin, Wa ‘ala millati abiinaa ibraahima hanifan wamaa kaana minal musyrikin.(3x)

Maksudnya: Kami hayati suasana pagi ini atas landasan fitrah Islam. Berpegang kepada kalimah ikhlas. Berpegang kepada Ad-Deen (Agama) Nabi Muhammad SAW yang juga agama bapa kami Ibrahim dengan setulus hati. Dan (Nabi) Ibrahim tiadalah daripada orang-orang musyrikin.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan doa mensyukuri nikmat

bacaan mathurat pagi
Allahumma inni asbahtu minka fii ni’matin wa ‘afiyatin wasitrin faatimma ‘alayya ni’mataka wa ‘Afiyatika wasiroka fid-dunyaa wal aakhirati. (3x)

Maksudnya: Ya Allah, pagi ini kami menikmati pemberianMu, kesihatan dan perlindunganMu, maka sempurnakanlah nikmat, afiat dan perlindunganMu terhadap kami di dunia dan di akhirat.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan doa mensyukuri nikmat dari Allah

Allahumma maa aṣbaḥa bii min niʿmatin aw bi aḥadin min khalqika fa minka waḥdaka laa shariika lak, fa laka l-hamdu wa laka sh-shukru (3x)

Maksudnya: Ya Allah, apa sahaja nikmat yang kami dapat pada pagi ini dari mana-mana makhlukMu maka dari sebenarnya dari Engkau jua. Tidak ada sekutu bagimu. Puji dan kesyukuran kami(kami) untukMu.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan pujian bagi Allah

bacaan mathurat pagi
Ya rabbi lakal-hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhika waʿaziimi sulṭhonik (3x)

Maksudnya: Wahai Tuhanku, segala puji seagung kemuliaan wajahMu dan kesabaran kekuasaanMu

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan bacaan ikrar atau pengakuan

Raḍhiitu billahi rabbaan, wa bil-Islaami diinaan, Wa biMuḥammadin Nabiyyan wa Rasuulaa (3x)

Maksudnya: Aku telah rela dengan Allah sebagai Tuhanku, dan dengan Islam sebagai agamaku, dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan bertasbih kepada Allah

bacaan mathurat pagi
Subḥanallahi wabihamdihi, ʿAdada khalqihi wariḍhaa nafsihi wazinata ʿarshiHi wamidaada kalimaatihi (3x)

Maksudnya: Mahasuci Allah dengan segala puji bagiNya, sebanyak bilangan ciptaanNya dan keredhaanNya dan seberat timbangan arysNya dan sebayak dakwat (yang terpakai untuk menuliskan) kalimatNya.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan meninggikan Asma’ Allah

Bismillahil-lazhii laa yaḍurru maʿasmihi shayʾun fil-arḍi wa laa fis-samaaʾi wa huwas-samiiʿul-ʿaliim (3x)

Maksudnya: Dengan nama Allah, yang dengan namaNya akan terhalanglah, segala sesuatu di bumi dan di langit. Untuk menimpakan bencana, dan ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan doa terhindar syirik

bacaan mathurat pagi
Allahumma innaa naʿuuzubika min an nushrika bika shayʾan naʿlamuhuu wa nastaghfiruka li maa laa na’lamuhu (3x)

Maksudnya: Ya Allah, kami berlin kepadaMu dari menyekutukan Engkau dengan yang sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari (menyekutukanMu) dengan sesuatu yang kami tidak ketahui.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan doa berlindung dari kejahatan makhluk

Aʿuuzu bikalimaatil-laahit-tāmmāati min sharri maa khalaq (3x)

Maksudnya: Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan makhluknya.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan doa terhindar dari belenggu hutang

bacaan mathurat pagi
Allahumma innii aʿuzubika minal-hammi wal-hazan, Wa aʿuuzubika minal-ʿajzi wal-kasal, Wa aʿuuzubika minal-jubni wal-bukhl, Wa aʿuuzubika Min ghalabatid-dayni wa qahrir-rijaal (3x)

Maksudnya: Ya Allah, aku berlindung padaMu dari rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung padaMu dari kelemahan dan kemalasan; dan aku berlindung padaMu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padaMu dari cengkaman hutang dan penindasan orang.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan doa dikurniakan kesihatan

Allahumma ʿaafinii fii badanii, Allahumma ʿaafinii fii sam’ie, Allahumma ʿaafinī fii baṣarii (3x)

Maksudnya: Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan doa dihindari daripada kemiskinan

Allahumma innii aʿuuzubika minal-kufri wal-faqr, Allāhumma innii aʿuzubika min ʿazaabil-qabr, laa Ilaaha Illa anta (3x)

Maksudnya: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padaMu dari kekafiran dan kefakiran; Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari azab kubur; tidak ada Tuhan selain Engkau.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan doa memohon keampunan

bacaan mathurat pagi
Allahumma anta rabbii laa ilaaha Illa anta khalaqtanii wa ana ʿabduka wa ana ʿalaa ʿahdika wa wa’dika mastaṭa’tu. A’uzubika min syarri maa sana’tu. Abuu’u laka bini’matika ʿalayya wa abuu’u bizanbii faghfirlii fa innahuu laa yaghfiruz-zunuuba illā anta. (3x)

Maksudnya: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau; Engkau yang Menciptakan dan aku abdiMu, dan aku berada dalam perjanjian denganMu, ikrar kepadaMu, (yang akan kulaksanakan dengan) segala kemampuanku, dan aku berlindung padaMu, dari mengakui (dengan sebenar-benarnya) nikmatMu kepadaku; dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan Istigfar memohon keampuanan

bacaan mathurat pagi
Astaghfirullahal-ladzi laa ilaaha illaa huwal-hayyul qayyum wa atuubu-ilaiyh (3x)

Maksudnya: Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Besar yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Hidup dan selalu jaga dan aku bertaubat kepadaNya.

Bacaan al-mathurat pagi disambung dengan selawat keatas Nabi

Allahumma solli ʿalaa sayyidinaa Muḥammadin ʿabdika wa Nabiyyika wa Rasulikan-Nabiyyi ummiyyi wa ‘alaa alihii wasohbihi wasallim tasliiman ‘adadamaa aḥaatho bihii ‘ilmuka, Wa khaṭta bihii qalamuka, Wa aḥṣaahu kitaabuka.

Maksudnya: Ya Allah, restui dan berkatkanlah junjungan kami Muhammad, sebagai hamba, Nabi dan RasulMu yang Ummi. Berkatkanlah keluarga dan sahabat Baginda. Sejahterakanlah Baginda selama-lamanya. Kami memohon sebanyak bilangan apa sahaja yang diketahui olehMu atau sebanyak perkara yang ditulis oleh QalamMu dan sebanyak yang dirangkum oleh KitabMu.

bacaan mathurat pagi
Warḍallahumma ‘an saadaatinaa Abii bakrin wa ʿumara wa ʿuthsmaana wa ʿaliyyin, Wa ʿAnis-saḥaabati ajma’in, Wa ‘anit-taabiʿiina wa taabiʿiihim bi iḥsaanin ilaa yawmid-diin. Subḥaana rabbil-ʿizzati ʿammaa yaṣifuun wa salaamun ʿalal-mursaliin Wal-Hamdulillaahi Rabbil-ʿAalamīn

Maksudnya: Terimalah dan redhakanlah akan penghulu kami, Saiyyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat Baginda semuanya, para tabiin dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka sampai hari pembalasan, terimalah (kepulangan) mereka dengan sebaik-baiknya. Maha suci TuhanMu yang memiliki Kebesaran dan Kemulian dari segala sifat tercela yang cuba diletakkan ke atasMu. Salam sejahtera untuk para Rasul, para Rasul Utusan, Wal Hamdulillahi Rabbil’ Alamin

Akhir sekali membaca doa selepas Al-Mathurat

DOA AL-MATHURAT

bacaan mathurat pagi
Bismillahhirrahmannirrahim. Allaahumma inna nas’aluka lisaanan rootibaan bizikrika wa qolban Maf’umaan bisyukrika wabadanan hayyinan layyinan bithoo’atika Allahumma inna nas-aluka imaanan kaamilan Wa nas-aluka qolban khosyi’an Wa Nas-aluka ilman naafi’an wa nas-aluka yaqiinan shoodiqon Wa nas-aluka diinan qoyyiman Wa nas-alukal ‘aafiyata min kulli baliyyatin Wa nas-aluka tamaamalghinaa ‘anin-nnaas Wahab lanaa haqiiqotal imaani
bika hatta laa nakhoofa wa laa narjuu ghoiroka wa laa na’buda syai’aan siwaaka waj’al yadaka mabsuuthotan ‘alainaa wa ‘alaa ahlinaa wa aulaadinaa waman-ma’anaa birohmatika wa laa takilnaa ilaa anfusinaa thorfata ‘ainin wa Laa aqolla min zaalika ya ni’mal mujiibu Wa Sholli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin-Nnabiyyi-Lkariim Wa ‘Alaa Aalihi Wa Shohbihi Ajma’iin.

Maksudnya: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut (Nama)Mu. Hati yang penuh segar mensyukuri (nikmat)Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan keta’atan kepada (perintah)Mu. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk’, ilmu yang berguna.Keyakinan yang benar-benar mantap. ( Ya Allah kurniakanlah kami, (ad-Din) cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari mara bahaya dan petaka. Kami memohon (Ya Allah) kecukupan yang yang tidak sampai kami terpaksa meminta jasa orang lain selain dari Engkau sendiri, atau menyembah selain dari Engkau sendiri kembangkanlah lembayung RahmatMu kepada kami. Keluarga dan anak-anak kami serta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami. Jangan (Ya Allah) Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun sekadar sekelip mata atau sekadar masa yang lebih pendek dari itu. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat memperkenankan permintaan (perkenankanlah). Selawat dan Restu Allah untuk junjungan kami Muhammad. Nabi yang Mulia, kepada keluarga Baginda dan Para Sahabat Baginda amnya.

mathurat pagi
mathurat pagi
mathurat pagi

Semoga dapat memberi panduan dan maanfaat kepada kita semua..

SUMBER RUJUKAN:

  1. HIMPUNAN AMALAN MAHASISWA
  2. AL MATHURAT PAGI SUGHRA RINGKAS – AKU ISLAM
  3. AL-MATHURAT JAKIM

Bantu kami share artikel ini:

Jom Jadi Insan Bertaqwa!

Jom sama-sama berubah jadi manusia yang lebih dekat dengan Tuhan. Masukkan emel anda untuk tips & panduan beragama.